Afschaffing BTW-voorschotten voor kwartaalaangevers

Ondernemingen die kozen voor het indienen van BTW-kartaalaangiften moeten uiterlijk tegen de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen.

Dat voorschot is gelijk aan één derde van de verschuldigde BTW terug te vinden in rooster 71 van de BTW-aangifte van het vorige kwartaal. Doet men dit niet dan worden intresten à rato van 0,8 % per maand aangerekend.

Wegens een administratieve vereenvoudiging wordt deze verplichting vanaf 1 april 2017 afgeschaft. Vanaf de maand mei 2017 moeten betrokken belastingplichtigen in de loop van het kwartaal geen voorschotten meer betalen.

Maar om alle belastingplichtigen op gelijke wijze te behandelen, een dergelijke regeling bestaat immers vandaag reeds voor de BTW-maandaangevers, zullen de BTW-kwartaalaangevers uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar gehouden zijn een voorschot te betalen op de BTW die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van datzelfde jaar.